Algemene Voorwaarden BSO Topkids

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Topkids: Topkids Kinderopvang, Postbus 11012, 3505 BA te Utrecht
  2. De BSO: Buitenschoolse Opvang Topkids
  3. Kind: het kind in de schoolgaande leeftijd
  4. Ouders: de ouders en/of verzorgers van het kind in opvang bij Topkids
  5. PM’ers: de pedagogisch medewerkers werkzaam bij Topkids

 2. Toelating en inschrijving

Tot de BSO worden kinderen toegelaten die onderwijs volgen op een basisschool. Dit is in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Dit kan met enkele weken vervroegd of verlengd worden in overleg met de administratie.

In principe zijn alle kinderen welkom. Als het kinderen betreft die extra zorg of aandacht nodig hebben, zal samen met de ouders en eventueel deskundigen gekeken worden of opvang binnen de BSO verantwoord en mogelijk is.

Na aanmelding van het kind via de website ontvangen de ouders een bevestigingsmail en worden de ouders uitgenodigd voor een rondleiding. Na plaatsing van het kind ontvangen de ouders een contract. De reservering van een plaats is pas definitief, nadat de ouders het contract hebben ondertekend in het online ouderportaal.

Ongeveer 1 maand voor het begin van de opvang worden de ouders gebeld om wenafspraken te maken.

Voor de eerste opvangdag mag het kind twee keer komen wennen. Wendagen duren vanaf het moment dat school uit is tot na de workshop om 17:00 uur.

De wachtlijst is gebaseerd op de groepsindeling en vervolgens op aanmeldingsdatum. Broertjes en zusjes van kinderen die al geplaatst zijn bij Topkids krijgen voorrang bij plaatsing. Ook kinderen die van het kinderdagverblijf Topkids Maartensdijk komen krijgen voorrang in de plaatsing.

Als de maximale bezetting van de groep op een bepaald dagdeel bereikt is wordt de ouders een alternatief aangeboden.

3. Praktische zaken

Openingstijden

De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag van 7:30-8:30 uur en na schooltijd tot 18:30 uur. Tijdens vakanties of studiedagen is de BSO geopend van 7:30-18:30 uur.

De BSO is het gehele jaar geopend, behoudens op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag (elke 5 jaar, eerstvolgende is 5 mei 2020), Hemelvaartsdag , 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. Daarnaast sluit Topkids op 24 en 31 december om 17:00 uur.

Gemiste opvangdagen door bovengenoemde feestdagen worden niet in mindering gebracht op de factuur en kunnen niet worden gecompenseerd.

Brengen en ophalen van het kind

Kinderen worden na schooltijd door de medewerkers opgehaald. Het is belangrijk dat de ouders goed aan de medewerkers doorgeven op welke plek de kinderen naar buiten komen of uit welke klas de kinderen moeten worden gehaald.

Tijdens vrije dagen kunnen de kinderen tussen 7:30 en 9:15 uur gebracht worden en tussen 17:00 en 18:30 uur opgehaald. Later brengen of eerder halen mag altijd. Ouders dienen dan, in verband met de organisatie van de dagstructuur en activiteiten, van te voren aan de PM’ers door te geven als het kind eerder wordt opgehaald of later wordt gebracht.

Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dat ten alle tijden vooraf gemeld te zijn aan de op die dag dienstdoende PM’er, de ouder dient een ophaalformulier in te vullen. Degene die het kind ophaalt dient zich te legitimeren. Bij enige twijfel moet de dienstdoende leidster de mogelijkheid hebben de ouders telefonisch te raadplegen.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen van hun ouders toestemming krijgen om alleen naar huis te gaan. Hiervoor dienen de ouders een toestemmingsformulier in te vullen op de BSO. Voordat het kind alleen naar huis gaat belt hij naar de ouders dat hij eraan komt. Op deze manier weten de ouders hoe laat ze hem thuis kunnen verwachten.

Thuisbrengservice

Wanneer het de ouder niet lukt om het kind op te halen biedt Topkids de mogelijkheid de kinderen thuis te brengen. Thuisbrengen kan tussen 17:30-18:00 uur of  tussen 18:00-18:30 uur. Deze service kan 1 dag per week structureel worden vastgelegd. Voor extra dagen in de week kan de service los worden aangevraagd. Dit omdat we ouders graag ook op de vestiging zien voor overdracht.

Afwezigheid

Voor de goede gang van zaken verzoekt het kinderdagverblijf de ouders het kind vóór 13:30 uur af te melden bij de groepsleiding indien het kind op een bepaalde dag de BSO niet zal bezoeken.

4. Zieke kinderen op de BSO

Een ziek kind heeft extra aandacht en verzorging nodig en dient thuis te blijven. Besmettelijke ziektes kunnen een gevaar opleveren voor de andere kinderen.

Een kind is ziek als het een temperatuur heeft van 38,5°C of hoger. Ook een kind met diarree of een kind dat overgeeft wordt als ziek beschouwd. Looporen, koortslip en ontstoken oogje s zijn zeer besmettelijk. Andere besmettelijke ziekten en aandoeningen zijn: roodvonk, kinkhoest, het R.S.-virus, rode hond, hepatitis (geelzucht), krentenbaard, mazelen, steenpuisten, vijfde en zesde ziekte en de ziekte van Pfeiffer. Bij deze besmettelijke ziektes kunnen de kinderen van de BSO worden geweerd.

Als het kind ziek is, zullen de PM’ers de ouders bellen met het verzoek het kind op te komen halen. In twijfelgevallen zal er overleg plaatsvinden tussen de PM’ers en de ouders.

Het kind is weer welkom op de BSO als hij/zij volledig genezen is.

5. Contact met de BSO

Topkids gaat ervan uit dat de ouders de eindverant­woordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. De BSO deelt die verantwoor­delijkheid gedurende de dagen dat het kind op de BSO is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouders en de leiding noodzakelijk. De PM’ers staan open voor inbreng van de ouders. De ouders worden verzocht mededelingen of vragen persoonlijk tijdens het brengen en halen van het kind door te geven aan de PM’ers. Praktische vragen kunnen ook via een WhatsApp bericht naar de BSO telefoon gestuurd worden.

Iedere Topkids locatie heeft een aanspreekpunt. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de BSO. Het aanspreekpunt kan veel vragen beantwoorden en verwijst ouders anders naar de leidinggevende.

Ouders kunnen bij de leiding altijd een afspraak maken voor een gesprek als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is.

6. Opzegtermijn

De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op het moment dat het kind 12 jaar wordt. Beide partijen nemen een opzegtermijn van één maand in acht. De overeenkomst wordt schriftelijk aan de wederpartij opgezegd. Opzegging door de ouders is pas definitief, nadat de ouders van Topkids een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen.

De overeenkomst eindigt evenwel, zonder dat opzegging noodzakelijk is, op de datum dat het kind de twaalfjarige leeftijd bereikt.

 7. Bijzonderheden met betrekking tot het kind

Als er problemen of bijzondere dingen aan de hand zijn met het kind, dienen de ouders dit door te geven aan de groepsleiding. De PM’ers houden er indien mogelijk rekening mee en kunnen indien nodig meer aandacht

geven aan het kind. Als de PM’ers bijzonderheden bij het kind ontdekken, zullen zij de ouders hierover inlichten.

Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte of als er binnen het gezin een besmettelij­ke ziekte heerst, dienen de ouders dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de groepsleiding van de BSO. De BSO zal indien nodig maatregelen treffen.

 8. Voeding

Na school krijgen de kinderen van Topkids fruit en sap. Na de activiteit mogen de kinderen nog een cracker smeren. Tijdens vrije dagen wordt er een lunch verzorgd en streven wij ernaar verschillende gezonde maaltijden te bereiden met de kinderen. Indien er bijzonderheden wat betreft voeding zijn bij een kind kan de ouder dit bij de PM’ers aangeven.

9. Kleding

De ouders dragen zorg voor de noodzakelijke verscho­ning. Jassen, mutsen, sjaals en wanten worden in een luizentas opgehangen aan de kapstok.

De BSO raadt de ouders af het kind sieraden als armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren.

Topkids is niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen van kinderen.

10. Ruilen en afnemen extra dagen

Het is mogelijk om kosteloos een opvangdag te ruilen voor een andere dag binnen 2 maanden mits de groepsgrootte en de leidster-kindratio dit toelaat. Je kunt dagen waarop geen opvang nodig is afmelden en deze kunnen binnen 2 maanden ingezet worden op een ander moment, mits hier ruimte voor is op de groep. Een wisseldag kan je inzetten wanneer je je oorspronkelijke dag wel wilt gebruiken als op je aangevraagde datum geen plek is.

Feestdagen waarop het kinderdagverblijf gesloten is kunnen niet worden geruild. Ruildagen dienen vooraf te worden aangevraagd via het ouderportaal online en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Het is niet toegestaan dagen verder dan 2 maanden door te ruilen door steeds de aangevraagde dag af te melden en verder vooruit te plannen. Bij het goedkeuren van een ruildag wordt altijd gekeken naar de oorspronkelijke datum van de afgemelde dag. Daarnaast is het ook niet toegestaan afgemelde dagen te ruilen naar een dag die volgens contract al gereserveerd staat en die dag vervolgens weer af te melden en door te ruilen naar de toekomst.

Voorbeeld 1: je meldt een dag af op 1 april en ruilt deze naar 30 mei. Het is niet toegestaan 30 mei vervolgens af te melden en door te ruilen na 1 juni aangezien dat langer dan 2 maanden na de oorspronkelijk afgemelde dag is.

Voorbeeld 2: je meldt je dag af op 1 april en op 30 mei heb je ook een dag gereserveerd staan volgens contract. Het is niet toegestaan 1 april te ruilen naar 30 mei en de oorspronkelijke reservering van 30 mei af te melden om verder in te toekomst door te ruilen.

Extra dagen kunnen ook worden afgenomen mits de groepsgrootte en de leidster-kindratio dit toelaat. Deze dagen kunnen ook via het ouderportaal online worden aangevraagd. Voor extra dagen wordt het reguliere uurtarief gerekend. Deze worden achteraf gefactureerd.

11. Afmelden

 Wanneer je kind geen gebruik maakt van de opvang kun je hem/haar via de ouderapp of topkids.jaamo.nl afmelden. Dagen die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgemeld kunnen daarna nog 2 maanden als ruildag worden ingezet.  Te laat of niet afgemelde dagen geven geen recht meer op een ruildag.

12. Oudercommissie

Er is een actieve oudercommissie. De commissie is samengesteld uit ouders die kinderen hebben op de BSO. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie Topkids. De verslagen van de commissie liggen ter inzage op de BSO.

13. Prijzen

De kinderopvangprijzen worden telkens in oktober van elk jaar vastgesteld voor het komende jaar. Jaarlijks zal de prijs aangepast worden op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ontwikkelingen in de CAO Kinderopvang en de belastingen en sociale premies. Het aangepaste bedrag per kindplaats zal twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de ouders worden meege­deeld.

14. Betaling

Betaling vindt plaats na ontvangst van een factuur en bij vooruitbetaling. De factuur staat iedere maand klaar in het ouderportaal. Ouders worden hiervan per mail op de hoogte gesteld.  De betaling wordt d.m.v. van een automatische machtiging gedaan per de 25ste van de maand. Indien het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd sturen wij een herinnering. Na 7 dagen sturen wij een tweede herinnering. Wanneer het te betalen bedrag 7 dagen na de tweede herinnering nog niet is overgemaakt treedt de ingebrekestelling in werking (IGS). Hierbij wordt je voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Indien na deze 14 dagen blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan worden de openstaande vorderingen daarna aan een incassobureau overgedragen. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, zoals rente- en incassokosten zullen volledig op betalingsplichtige worden verhaald.

15. Bezwaren

Bezwaren over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn worden de ouders geacht de prestatie resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden bezwaren niet meer door Topkids in behandeling genomen.

Voor zover het bezwaar gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de ouders op, tot het moment waarop het bezwaar is afgewikkeld.

16. Jaaropgave

Een jaaropgaaf ten behoeve van de definitieve opgaaf van de kinderopvangkosten aan de Belastingdienst wordt ieder jaar verstrekt in het ouderportaal online. Zodra de jaaropgaaf klaarstaat ontvangt de ouder een mail.

17. Aansprakelijkheid

De plaatsing op de BSO houdt in dat door de ouders toestemming is verleend tot deelname van de kinderen aan alle activiteiten die door de leiding van de BSO op de locatie worden georganiseerd. De BSO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kledingstukken en eigen speelgoed van het kind. Topkids raadt de ouders aan het kind speelkleding aan te trekken als het naar de BSO gaat, aangezien de leiding niet altijd mogelijkheden heeft om op de goede kleren van het kind te letten.

Door de BSO is een wettelijke aansprakelijk­heidsverzeke­ring afgesloten.

Topkids kan geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gedragen worden. Ouders/verzorgers moeten een medicijnformulier invullen dat zij de PM’ers toestemming geven om medicijnen toe te dienen bij zijn/haar kind.

18. Toepasselijk recht

Op de gehele dienstverlening door Topkids met inbegrip van de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. Voertaal

De voertaal op Topkids is Nederlands.

20. Geschillen

Topkids is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. In geval van klachten hanteert de Geschillencommissie de volgende procedure:

  1. De ouders wenden zich zo mogelijk met een klacht tot de betrokken medewerker. De medewerker tracht de klacht in overleg met de ouders en de leidinggevende op een voor beide partijen bevredi­gende wijze af te handelen. De medewerker meldt een klacht altijd bij de leidinggevende.
  2. Is de klacht naar het oordeel van de ouders niet op een bevredigende wijze afgehandeld, dan nemen de ouders contact op met de leidinggevende. Deze hoort de klacht aan en geeft uitleg over de procedure.
  3. Als ouders er met PM’ers en leidinggevende niet uit kunnen komen kan de Geschillencommissie de klacht overnemen. Zie hiervoor www.degeschillencommissie.nl.