Direct inschrijven Rondleiding

Algemene Voorwaarden Kinderdagverblijf Topkids

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Topkids: Kinderdagverblijf Topkids b.v., Postbus 11012, 3505 BA te Utrecht
  2. Het kinderdagverblijf: kinderdagverblijf Topkids
  3. Kind: het kind in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar
  4. Ouders: de ouders en/of verzorgers van het kind in opvang bij Topkids
  5. PM’ers: de pedagogisch medewerkers werkzaam bij Topkids

2. Toelating en inschrijving

Tot het kinderdagverblijf worden kinderen toegelaten met een leeftijd vanaf zes weken tot vier jaar oud. Verlenging van de opvang met enkele weken is, in overleg met de administratie en/of leidinggevende bespreekbaar.

In principe zijn alle kinderen welkom. Als het kinderen betreft die extra zorg of aandacht nodig hebben, zal samen met de ouders en eventueel deskundigen gekeken worden of opvang binnen het kinderdagverblijf verantwoord en mogelijk is.

Na aanmelding van het kind via de website ontvangen de ouders een bevestigingsmail. Indien er een aanbod gedaan kan worden voor de aangevraagde dagen, ontvangt u direct een contract. Soms hebben we een alternatief aanbod beschikbaar.

Ongeveer twee à drie weken voor het begin van de opvang worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin nadere definitieve afspraken gemaakt worden.

Voor de eerste opvangdag volgens contract mag het kind twee keer komen wennen. Het eerste wenmoment is de ochtend waarop het intakegesprek plaatsvindt, het kind mag dan blijven tot na de lunch (ca. 12:00 uur). De tweede keer mag het kind blijven tot vlak na de middagrust (ca. 14:30 uur). Bij het maken van de wenafspraken houdt Topkids altijd rekening met de wettelijke beroepskracht-kindratio.

De wachtlijst is gebaseerd op de groepsindeling en vervolgens op aanmeldingsdatum. Broertjes en zusjes van kinderen die al geplaatst zijn bij Topkids krijgen voorrang bij plaatsing.

Als de maximale bezetting van de groep op een bepaald dagdeel bereikt is wordt de ouders een alternatief aangeboden.

3. Praktische zaken

 Openingstijden

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag  van 7.30 – 18.30 uur.

Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, behoudens op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (elke 5 jaar, eerstvolgende is 5 mei 2020), Hemelvaartsdag , 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. Daarnaast sluit Topkids op 24 en 31 december om 17:00 uur.

Gemiste opvangdagen door bovengenoemde feestdagen worden niet in mindering gebracht op de factuur en kunnen niet worden gecompenseerd.

Brengen en ophalen van het kind:

Kinderen kunnen tussen 7:30 en 9:15 uur gebracht worden en tussen 16:30 en 18:30 uur opgehaald (m.u.v. kinderen met flexibel contract).  Later brengen of eerder halen mag altijd. Ouders dienen dan, in verband met de organisatie van de dagstructuur en activiteiten, van te voren  aan de leidsters door te geven als het kind eerder wordt opgehaald of later wordt gebracht.

Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, dient dat te allen tijde vooraf gemeld te zijn aan de op die dag dienstdoende leidster, de ouder dient dan een ophaalformulier in te vullen. Degene die het kindje ophaalt dient zich te legitimeren. Bij enige twijfel moet de dienstdoende leidster de mogelijkheid hebben de ouders telefonisch te raadplegen.

Flexibel contract:

Het is mogelijk om korte dagen af te nemen. Mogelijkheden zijn:

Ochtend 7:30-13:00 uur (op de 3+-groep is ook opvang tot 14:00 uur mogelijk)

Middag 13:00-18:30 uur

¾ dag 7:30-15:00/16:00/17:00 uur

Daarnaast is het ook mogelijk om 1x per 2 weken (om de week) een dag af te nemen.

Ook opvang uitsluitend tijdens schoolweken is mogelijk met het schoolwekenpakket. Het kind wordt dan alleen gebracht tijdens de veertig landelijk vastgestelde schoolweken gelden voor regio Midden-Nederland. Extra afname tijdens vakantieweken is mogelijk mits het leidster-kindratio dat toelaat.

Extra uren afnemen mag altijd tegen hetzelfde tarief als het afgenomen pakket. Alleen tussen 13:00 en 15:00 uur mogen kinderen niet gehaald of gebracht worden in verband met de middagslaapjes van de kinderen (met uitzondering van de 3+-groep).

 4. Zieke kinderen op het kinderdagverblijf

Een ziek kind heeft extra aandacht en verzorging nodig en dient thuis te blijven. Besmettelijke ziektes kunnen een gevaar opleveren voor de andere kinderen.

Een kind is ziek als het een temperatuur heeft van 38,5°C of hoger. Ook een kind met diarree of een kind dat overgeeft wordt als ziek beschouwd. Loopoortjes, koortslip en ontstoken oogjes zijn zeer besmettelijk. Andere besmettelijke ziekten en aandoeningen zijn: roodvonk, kinkhoest, het R.S.-virus, rode hond, hepatitis (geelzucht), krentenbaard, mazelen, steenpuisten, vijfde en zesde ziekte en de ziekte van Pfeiffer. Bij deze besmettelijke ziektes zullen de kinderen van het kinderdagverblijf worden geweerd.

Als het kind ziek is, zullen de leidsters de ouders bellen met het verzoek het kind op te komen halen. In twijfelgevallen zal er overlegd worden tussen de leidsters en de ouders.

Het kind is weer welkom op het kinderdagverblijf als hij/zij volledig genezen is.

5. Contact met het kinderdagverblijf

Topkids gaat ervan uit dat de ouders de eindverant­woordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. Topkids deelt die verantwoordelijkheid gedurende de dagen dat het kind op het kinderdagverblijf is. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouders en de leiding noodzakelijk. De PM’ers staan open voor inbreng van de ouders. De ouders worden verzocht mededelingen of vragen persoonlijk tijdens het brengen en halen van het kind door te geven aan de PM’ers. Praktische vragen kunnen ook via de ouderapp of ‘Mijn Topper‘ gestuurd worden.

Iedere Topkids locatie heeft een aanspreekpunt. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf. Het aanspreekpunt kan veel vragen beantwoorden en verwijst ouders anders naar de leidinggevende.

Ouders kunnen bij de leiding altijd een afspraak maken voor een gesprek als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is.

6. Opzegtermijn

De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op het moment dat het kind 4 jaar wordt. Beide partijen nemen een opzegtermijn van één maand in acht. De overeenkomst wordt schriftelijk aan de wederpartij opgezegd. Opzegging door de ouders is pas definitief, nadat de ouders een schriftelijke bevestiging van het kinderdagverblijf hebben ontvangen.

7. Bijzonderheden met betrekking tot het kind

Als er problemen of bijzondere dingen aan de hand zijn met het kind, dienen de ouders dit door te geven aan de groepsleiding. De PM’ers houden er indien mogelijk rekening mee en kunnen indien nodig meer aandacht geven aan het kind. Als de PM’ers bijzonderheden bij het kind ontdekken, zullen zij de ouders hierover inlichten.

Als het kind verzuimt vanwege een besmettelijke ziekte of als er binnen het gezin een besmettelij­ke ziekte heerst, dienen de ouders dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de groepsleiding van het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf zal indien nodig maatregelen treffen.

8. Voeding

Ouders dienen babyvoeding zelf mee te nemen. Over het verstrekken van bijzondere voeding dienen de ouders overleg te plegen met de groepsleiding. Tussen de middag krijgen de kinderen een warme maaltijd. Daarnaast wordt ook drinken, gezonde snacks en een broodmaaltijd verzorgd door het kinderdagverblijf.

9. Kleding

De ouders dragen zorg voor de noodzakelijke verscho­ning. Jassen, mutsen, sjaals en wanten worden in een luizentas opgehangen aan de kapstok.

Luiers worden tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf door het kinderdagverblijf verstrekt.

Het kinderdagverblijf raadt de ouders af het kind sieraden als armbanden, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zich door het dragen van sieraden bezeren.

Topkids is niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen van kinderen.

10. Ruilen en afnemen extra dagen

Het is mogelijk om kosteloos een opvangdag te ruilen voor een andere dag binnen 2 maanden mits de groepsgrootte en de leidster-kindratio dit toelaat. Je kunt dagen waarop geen opvang nodig is afmelden en deze kunnen binnen 2 maanden ingezet worden op een ander moment, mits hier ruimte voor is op de groep. Een wisseldag kan je inzetten wanneer je je oorspronkelijke dag wel wilt gebruiken als op je aangevraagde datum geen plek is.

Feestdagen waarop het kinderdagverblijf gesloten is kunnen niet worden geruild. Ruildagen dienen vooraf te worden aangevraagd via het ouderportaal online en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Het is niet toegestaan dagen verder dan 2 maanden door te ruilen door steeds de aangevraagde dag af te melden en verder vooruit te plannen. Bij het goedkeuren van een ruildag wordt altijd gekeken naar de oorspronkelijke datum van de afgemelde dag. Daarnaast is het ook niet toegestaan afgemelde dagen te ruilen naar een dag die volgens contract al gereserveerd staat en die dag vervolgens weer af te melden en door te ruilen naar de toekomst.

Voorbeeld 1: je meldt een dag af op 1 april en ruilt deze naar 30 mei. Het is niet toegestaan 30 mei vervolgens af te melden en door te ruilen na 1 juni aangezien dat langer dan 2 maanden na de oorspronkelijk afgemelde dag is.

Voorbeeld 2: je meldt je dag af op 1 april en op 30 mei heb je ook een dag gereserveerd staan volgens contract. Het is niet toegestaan 1 april te ruilen naar 30 mei en de oorspronkelijke reservering van 30 mei af te melden om verder in te toekomst door te ruilen.

Extra dagen kunnen ook worden afgenomen mits de groepsgrootte en de leidster-kindratio dit toelaat. Extra dagen kunnen via het ouderportaal of via de ouderapp online worden aangevraagd. Voor deze dagen wordt het reguliere uurtarief gerekend. Deze worden achteraf gefactureerd.

11. Afmelden

Wanneer je kind geen gebruik maakt van de opvang kun je hem/haar via de ouderapp of topkids.jaamo.nl afmelden. Dagen die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgemeld kunnen daarna nog 2 maanden als ruildag worden ingezet.  Te laat of niet afgemelde dagen geven geen recht meer op een ruildag.

12. Oudercontacten

Na aanmelding van het kind worden de ouders door een van de PM’ers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  1x in het jaar worden er 10- minuten gesprekken gehouden. Ouders worden hier tijdig van op de hoogte gebracht via het ouderportaal en kunnen zich vervolgens inschrijven op het kinderdagverblijf.

Ouders kunnen bij de leiding altijd een afspraak maken voor een gesprek als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is. De dagelijkse communicatie tussen ouders en leiding van het kinderdagverblijf vindt plaats bij het brengen en halen van het kind en middels het schriftje in de ouderapp die wekelijks worden geschreven.

13. Oudercommissie

Er is een oudercommissie ingesteld. De commissie is samengesteld uit ouders die kinderen hebben op het kinderdagverblijf. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie kinderdagverblijf Topkids. De verslagen van de commissie liggen ter inzage in het kinderdagverblijf.

14. Prijzen

De kinderopvangprijzen worden telkens in oktober van elk jaar vastgesteld voor het komende jaar per volledige kindplaats per jaar met het maximaal aantal openingsuren.

Jaarlijks zal de prijs aangepast worden op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ontwikkelingen in de CAO Kinderopvang en de belastingen en sociale premies. Het aangepaste bedrag per kindplaats zal twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de ouders worden meege­deeld.

15. Betaling

Betaling vindt plaats na ontvangst van een factuur en bij vooruitbetaling. De factuur staat iedere maand klaar in het ouderportaal.  Ouders worden hiervan per mail op de hoogte gesteld. De betaling wordt d.m.v. van een automatische machtiging gedaan per de 25ste van de maand. Indien het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd sturen wij een herinnering. Na 7 dagen sturen wij een tweede herinnering. Wanneer het te betalen bedrag 7 dagen na de tweede herinnering nog niet is overgemaakt treedt de ingebrekestelling in werking (IGS). Hierbij wordt je voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Indien na deze 14 dagen blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan worden de openstaande vorderingen daarna aan een incassobureau overgedragen. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, zoals rente- en incassokosten zullen volledig op betalingsplichtige worden verhaald.

16. Bezwaren

Bezwaren over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn worden de ouders geacht de prestatie resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden bezwaren niet meer door Topkids in behandeling genomen.

Voor zover het bezwaar gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de ouders op, tot het moment waarop het bezwaar is afgewikkeld.

17. Jaaropgave

Een jaaropgave ten behoeve van de definitieve opgaaf van de kinderopvangkosten aan de Belastingdienst wordt ieder jaar verstrekt in het ouderportaal online. Zodra de jaaropgave klaarstaat ontvangt de ouder een mail.

18. Aansprakelijkheid

De plaatsing in het kinderdagverblijf houdt in dat door de ouders toestemming is verleend tot deelname van de kinderen aan alle activiteiten die door de leiding van het kinderdagverblijf worden georganiseerd.

Het kinderdagverblijf  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van kledingstukken en eigen speelgoed van het kind. Het kinderdagverblijf  raadt de ouders aan het kind speelkleding aan te trekken als het naar het kinderdagverblijf gaat, aangezien de leiding niet altijd tijd en mogelijkheden heeft om op de goede kleren van het kind te letten.

Door het kinderdagverblijf  is een wettelijke aansprakelijk­heidsverzeke­ring afgesloten.

Het kinderdagverblijf kan geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van medische aandoeningen, ook al zijn die aandoeningen bij haar bekend. Voor het toedienen van medicijnen (voorbehouden handelingen) kan eveneens geen enkele aansprakelijkheid/ verantwoordelijkheid gedragen worden. Ouders/verzorgers moeten een medicijnformulier invullen dat zij de leidsters toestemming geven om medicijnen te mogen toedienen bij zijn/haar kind.

19. Toepasselijk recht

Op de gehele dienstverlening door Topkids met inbegrip van de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20. Voertaal

De voertaal op Topkids is Nederlands.

21. Geschillen

Topkids is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. In geval van klachten hanteert deze commissie de volgende procedure:

  1. De ouders wenden zich zo mogelijk met een klacht tot de betrokken leidster, De leidster tracht de klacht in overleg met de ouders en de leidinggevende op een voor beide partijen bevredi­gende wijze af te handelen. De leidster meldt een klacht altijd bij de leidinggevende.
  2. Is de klacht naar het oordeel van de ouders niet op een bevredigende wijze afgehandeld, dan nemen de ouders contact op met de leidinggevende. Deze hoort de klacht aan en geeft uitleg over de procedure.
  3. Als ouders er met PM’ers en leidinggevende niet uit kunnen komen kan de Geschillencommissie de klacht overnemen. Zie hiervoor www.degeschillencommissie.nl.