Privacyverklaring

 

Topkids Kinderopvang, gevestigd aan Prinses Marijkelaan 45 3738 DX te Maartensdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postbus 11012, 3505 BA Utrecht
Tel: 0346-214323, mail: info@topkids.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Topkids Kinderopvang verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:• Voor- en achternaam

 1. Geslacht
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je profile op deze app of op deze website te bewerken of via schriftelijke of persoonlijke correspondentie
 8. Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Topkids Kinderopvang verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 1. Gezondheid: onder andere inentingsgegevens, medicatie, gegevens over de lichamelijk en geestelijke ontwikkeling van het kind
 2. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 3. Burgerservicenummer (BSN)

Beelmateriaal:

Beeldmateriaal wordt alleen intern gebruikt voor:

 1. Het delen van foto’s met ouders
 2. Trainingsdoeleinden (bijvoorbeeld ondersteunend filmmateriaal van een groepssituatie tijdens een interne cursus of thema-avond voor medewerkers)
 3. Decoratie in de vestiging

Beeldmateriaal wordt nooit gebruikt voor commerciële doeleinden zonder expliciete toestemming van degene (of diens wettelijk vertegenwoordiger) die op de foto staat. Op sociale media wordt uitsluitend beeldmateriaal gedeeld waarop kinderen onherkenbaar in beeld zijn of waarvoor toestemming is verleend via het ouderportaal. Ouders hebben het recht om ook het plaatsen van onherkenbare foto’s te weigeren. Dit kan ten alle tijden schriftelijk worden aangegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Topkids Kinderopvang verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Een account voor je aan te maken in onze app
 6. Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van uw kind
 7. Topkids Kinderopvang verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om aan te tonen dat wij voldoen aan de Wet Kinderopvang tijdens de inspecties door de GGD (bijvoorbeeld aanwezigheidslijsten)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Topkids Kinderopvang neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Topkids Kinderopvang bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende documenten met persoonsgegevens:

Jaaropgaven met daarop NAW-gegevens, aantal uren afgenomen opvang en bedrag betaald voor de opvang slaan wij 7 jaar op in ons archief voor de belastingdienst.

Papieren kinddossiers met daarop gegevens van kinderen worden na afloop plaatsingsovereenkomst binnen 6 maanden vernietigd.

Digitale dossiers worden na 7 jaar verwijderd, zodra de jaaropgaven verwijderd kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Topkids Kinderopvang verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Topkids Kinderopvang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:

Topkids maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het websiteverkeer te analyseren. Met deze cookies volgen wij jou binnen topkids.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Topkids Kinderopvang en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@topkids.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Topkids Kinderopvang wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens contact met de autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Topkids Kinderopvang neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@topkids.nl.

Disclaimer:

Wij behouden het recht deze privacy statement aan te passen en te wijzigen. Topkids hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd. Op de website staat altijd de een actuele privacy statement.